Centralni Registar Privrednih Subjekata
Poziv za usmenu raspravu

Poziva se Aleksandar Mugoša kao podnosioc žalbe, da, dana 10.06.2021.godine u 12 i 00h dođe u prostorije Centralnog registra privrednih subjekata u ulici Vaka Đurovića broj 20 Podgorica, radi usmene rasprave povodom izjavljene Žalbe na Rješenje Centralnog registra privrednih subjekata broj: 314948 od 23.03.2021.godine kojim je registrovana prijava za registraciju promjene podataka u LJEKARKOJ KOMORI CRNE GORE.

Povodom ovog predmeta isti je dužan da pristupi lično ili može poslati punomoćnika, uz obavezu da prilikom održavanja usmene rasprave punomoćnik podnese punomoćje sa ovjerenim potpisom davaoca punomoćja, što je precizirano odredbama člana 33 Zakona o privrednim društvima.

Napominjemo da je shodno odredbama Zakona o upravnom postupku isti dužan da se odazove pozivu, te da je u slučaju spriječenosti dužan da izvijesti organ da je bio spriječen da dođe. Ukoliko se pozivani ne odazove pozivu ili ne izvijesti ovaj organ da je spriječen da dođe, žalba sa predmetnim spisima će biti upućena drugostepenom organu na odlučivanje.

© Centralni Registar Privrednih Subjekata 2024
Sva prava zadržana.